Mastercard Programme – One Dines Free

Thank you to Mastercard to add Royal Saigon to the list of their One Dines Free Programme.
If you are holding a Mastercard, go to this website to book your table, by booking your table to will get one main course for free. So read the terms and conditions click this link:
https://onedinesfree.com/dining/detailing/103

One Dines Free with Mastercard https://onedinesfree.com/

Cảm ơn Mastercard để thêm Royal Saigon vào danh sách Chương trình miễn phí One Dines của họ.
Nếu bạn đang giữ một thẻ Mastercard, hãy truy cập trang web này để đặt bàn, bằng cách đặt bàn của bạn sẽ nhận được một khóa học chính miễn phí. Vì vậy, đọc các điều khoản và điều kiện nhấp vào liên kết này: https://onedinesfree.com/dining/detailing/103

Onedinesfree.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s