Bring your own container discount / Mang theo container của riêng bạn được giảm giá

Get 15% discount by bringing your own container to Royal Saigon Restaurant & Bun Bar Noodle Hangout. We are happy, if you help us with reduce single use boxes to save the environment.
The discount applies on your final bill.

If you are interested on a bento delivery on a weekly basis, please ask the restaurant supervisor or manager for more information.

We don’t promote it very well, however we have been doing bento delivery since 2017 for some of our frequent customers. The bento is currently at 100k VND/per bento/day. You would need to deposit 100% to join this service. Payments can be done on a weekly or monthly basis upon request.

Nhận giảm giá 15% bằng cách mang hộp của riêng bạn đến Nhà hàng Royal Saigon & Bun Bar Noodle Hangout. Chúng tôi rất vui, nếu bạn giúp chúng tôi giảm các hộp sử dụng một lần để bảo vệ môi trường.
Giảm giá áp dụng trên tổng hóa đơn của bạn.

Nếu bạn quan tâm đến việc giao bữa trưa hàng tuần, vui lòng hỏi người giám sát nhà hàng hoặc người quản lý để biết thêm thông tin.

Chúng tôi không quảng bá nó rất tốt, tuy nhiên chúng tôi đã thực hiện giao hàng bento từ năm 2017 cho một số khách hàng thường xuyên của chúng tôi. Bento hiện tại là 100k VND / mỗi bento / ngày. Bạn sẽ cần phải đặt cọc 100% để tham gia dịch vụ này. Thanh toán có thể được thực hiện hàng tuần hoặc hàng tháng theo yêu cầu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s