Space / Không gian


Our space was redesigned by us, over a time of 4 years we have had collected items from about 3 sold restaurants. Instead of throwing all the furniture items out and buy new ones, we reused all we got and also redesigned new furniture and reused it for the interior.

Không gian của chúng tôi được thiết kế lại bởi chúng tôi, trong thời gian 4 năm, chúng tôi đã thu thập các mặt hàng từ khoảng 3 nhà hàng được bán. Thay vì vứt tất cả các món đồ nội thất ra và mua đồ mới, chúng tôi sử dụng lại tất cả những gì chúng tôi có và cũng thiết kế lại đồ nội thất mới và tái sử dụng nó cho nội thất.


Seating capacity / Số lượng chỗ ngồi
Ground floor max. 24 seats (Aircon & fan) / Tầng trệt tối đa 24 chỗ ngồi (Máy lạnh & quạt)
First floor max. 18 seats (Aircon & fan) / Tầng một tối đa 18 chỗ (Máy lạnh & quạt)
Balcony max. 15 seats (Fan) /Ban công tối đa 15 chỗ ngồi (Quạt)

Photos / Hình ảnh

68751018_757224474747742_5672797035099586560_n
Our new home on 40 Dang Thi Nhu Street, District 1, Ho Chi Minh City
40 Đặng Thị Nhu, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Ground floor /Tầng trệt
First floor / Tầng một
First floor / Tầng một
First floor / Tầng một
First floor / Tầng một
Balcony first floor / Ban công tầng một
Ban công tầng một